Overslaan en naar de inhoud gaan
download as pdf
PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1. Quivvy: commerciële naam van de vennootschap Quivvy Solutions BV met maatschappelijke zetel te Coupure Rechts 620 / bus 5, BE met ondernemingsnummer BE0783.340.623.

1.2. Opdrachtgever: eenieder die Quivvy opdracht geeft tot het leveren van diensten.

2. TOEPASBAARHEID

2.1. Indien door onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk anders is bepaald, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Quivvy.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of een aanbieding/offerte met/van Quivvy verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3. OFFERTES

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Quivvy zijn geheel vrijblijvend t.a.v. de opdrachtgever.

3.2. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Quivvy zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Quivvy, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3. Quivvy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. DUURTIJD VAN DE DIENSTVERLENING

4.1. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Quivvy, en zodra een eventuele vooruitbetaling van een vooraf bepaald percentage op het totaalbedrag ontvangen is.

4.2. Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

4.3. De dienstverlening neemt een einde bij het verstrijken van de duurtijd van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Quivvy, bij ontbinding, of bij opzegging wegens weigering van belangrijke wijzigingen aan de algemene voorwaarden.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Quivvy zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Quivvy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Quivvy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst  benodigde gegevens niet tijdig aan Quivvy zijn verstrekt, heeft Quivvy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3. Quivvy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Quivvy is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Quivvy kenbaar behoorde te zijn.

5.4. De opdrachtgever aanvaardt het product in de staat waarin het zich bevindt bij betaling van de factuur bij oplevering. De opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

6.1. Met het ontwerp en de ontwikkeling wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. 

6.2. Indien aanpassingen moeten gebeuren dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen, indien dit niet het geval zou zijn, wordt deze aanpassing niet uitgevoerd tenzij een meerprijs wordt betaald opgelegd door Quivvy in een bijkomende offerte. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.

6.3. Tussentijdse resultaten en/of voorbeelden worden door Quivvy op de test/live omgeving geplaatst voor testdoeleinden.

6.4. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit worden medegedeeld aan de opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Quivvy, zal de termijn worden verlengd met minstens twee maal de termijn van die overmacht.

6.5. Quivvy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van zijn leveringsplicht in geval van overmacht, zoals onder andere limitaties van zowel Citrix Podio als systemen van derden waarvan op het moment van de offerte de (technische) beperkingen nog niet gekend waren.

6.6. Oplevering van een project geschiedt zo spoedig mogelijk na het afwerken van de ontwikkeling.

7. AUTEURSRECHTEN

7.1. Al het door Quivvy vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quivvy niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7.2. De eigendomsrechten van door Quivvy verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijven volledig bij Quivvy, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Quivvy hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van de genoemde eigendomsrechten is Quivvy gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3. Quivvy behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. DE OPDRACHTGEVER

8.1. Voor zover Quivvy bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Quivvy op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Quivvy of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Quivvy.

8.2. Quivvy heeft geen invloed op het correct functioneren van het platform Podio. Quivvy is dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen, fouten of het uitvallen van het platform. Ook voor de gevolgen hiervan is Quivvy niet aansprakelijk. 

8.3. Quivvy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van auteursrechten van derden. De opdrachtgever draagt in deze de volledige verantwoordelijkheid en vrijwaart Quivvy tegen aanspraken/klachten van derden.

8.4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Quivvy slechts aansprakelijk voor een vervangende schadevergoeding relatief tot het percentage van de tekortkoming ten opzichte van de wel opgeleverde zaken van de totaalofferte. Iedere aansprakelijkheid van Quivvy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. BETWISTING

9.1. De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan Quivvy. Indien de betwisting gegrond is zal Quivvy deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Quivvy binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. PRIJZEN

10.1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in meerwerk, waarvoor Quivvy naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. BETALING

11.1. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Quivvy en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Quivvy volgens afspraak te honoreren.

11.2. Na afronding van de opdracht zal Quivvy een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

11.3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Quivvy een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 9,00 excl btw, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

11.4. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak uitbesteed. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een Podio setup op maat van de klant, wordt deze na deze 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de Podio setup zijn volledig voor de opdrachtgever.

11.5. Betalingen die voor terugbetaling in aanmerking komen, worden terugbetaald via dezelfde betalingsmethode als die waarmee de betaling werd verricht.

12. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1. Quivvy bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via https://quivvy.com/nl/algemene-voorwaarden/

13. OVERIGE

13.1. Quivvy zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Quivvy.
Quivvy maakt alle informatie m.b.t. privacy en gegevingsbescherming beschikbaar in respectievelijk de Privacy Policy en de GDPR-verklaring op https://quivvy.com. 

13.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke akkoord van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Quivvy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.3. Quivvy is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Quivvy in verband met publiek bereikbare zaken zoals bijvoorbeeld een webportal, zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website.

14. GESCHILLENREGELING

14.1. Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen.

14.2. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

15. GARANTIE

15.1. Na het opleveren van een project start een garantieperiode van 30 kalenderdagen. Deze garantieperiode laat toe om fouten of bugs op te lossen binnen de offerte.

15.2. Het recht op garantie vervalt als de klant toegang krijgt tot een account die structurele wijzigingen kan doorvoeren aan de website of aan de code, zoals een admin Podio account.
 

 

De algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 2022-05-18